XXV Rajd wokół Tatr
28 sierpnia 2022 Nowy Targ

Rajd wokół Tatr, ul. Podtatrzańska 72/7

34-400 Nowy Targ

 

NIP 7352871401

REGON 367270956

KRS 0000675455

Numer konta: 21 1600 1462 1834 4399 7000 0001

 Władze stowarzyszenia:

Zarząd:

Krystian Piróg - Prezes

Anna Staszel

Rafał Kula

Komisja Rewizyjna:

Paulina Pacyga - Przewodnicząca

Szymon Żuławiński

 

 

 

Statut stowarzyszenia Rajd wokół Tatr

Rozdział I

Postanowienia ogólne. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

 • 1 Nazwa
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rajd wokół Tatr.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej RwT.
 • 2 Siedziba i teren działania
 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Nowy Targ.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Nowego Targu i województwa małopolskiego.

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 • 3 Charakter prawny

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 • 4 Inne postanowienia ogólne
 1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację zadań osobom fizycznym i prawnym, powoływać biura.
 3. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.
 5. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach i niniejszym statutem

Rozdział II.

Cele i zadania stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji

 • 7 Cele
 1. Głównym celem stowarzyszenia jest organizacja imprezy rowerowej- Rajd wokół Tatr.
 2. Cele pozostałe:
 3. wspieranie organizacji sportowych oraz organizacji charytatywnych
 4. organizowanie imprez sportowych i integracyjnych
 5. promocja kolarstwa
 6. promocja miasta oraz gminy Nowy Targ
 7. propagowanie zdrowego stylu życia
 8. realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i Sportu
 9. działalność na rzecz ekorozwoju
 • 8 Sposoby realizacji

Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele poprzez organizację imprezy rowerowej Rajd wokół Tatr oraz innych imprez sportowych i integracyjnych.

Rozdział III.

Członkowie Stowarzyszenia

 • 9
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
 3. zwyczajnych,
 4. wspierających,
 • 10 Członkowie zwyczajni
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, niezależnie od narodowości i miejsca stałego zamieszkania, która akceptuje i pragnie wspierać cele stowarzyszenia oraz aktywnie uczestniczyć w jego działalności
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji podpisanej przez kandydata na członka.
 • 11 Członkowie wspierający
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 • 12 Członkowie honorowi
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
 • 13 Prawa członków zwyczajnych

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 • 14 Obowiązki członków zwyczajnych

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.
 • 15 Prawa i obowiązki członków wspierających i honorowych
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 • 16
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 3. wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia

 • 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 18
 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 • 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 • 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. Jeśli Walne Zgromadzenie nie wybierze w wyznaczonym terminie członków któregokolwiek z organów władzy Stowarzyszenia, jego kadencja zostaje przedłużona automatycznie o kolejne 5 lat.

Walne Zgromadzenie Członków

 • 21
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze w terminie do 6 miesięcy po upływie roku kalendarzowego. Zarząd informuje wszystkich członków o terminie i miejscu zebrania za pośrednictwem poczty elektronicznej w wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków wysłuchuje sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z działalności i podejmuje uchwały w sprawie udzielania absolutorium z wykorzystaniem przez nich obowiązków, a także podejmuje uchwały w sprawach strategii działania stowarzyszenia
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 7. z własnej inicjatywy,
 8. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 9. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane
 11. Przedmiotem obrad Nadzwyczajne Walnego Zebrania Członków mogą być jedynie sprawy wskazane we wniosku o zwołanie.
 • 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawach zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa,
 9. ustalenie wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich opłacania,
 10. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 11. rozpatrywanie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

Zarząd

 • 23
  1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 1. Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z 3 członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zgromadzenie
 3. Na czele Zarządu stoi Prezes. Wybierany jest wraz z wiceprezesem w gronie i spośród członków Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, odwołania lub śmierci.
 6. Walne Zgromadzenie Członków odwołuje członka Zarządu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 7. Zarząd może uzupełnić swój skład osobowy spośród członków Stowarzyszenia, w przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu. Uzupełnienie może dotyczyć tylko najwyżej połowy Zarządu w drodze dokooptowania, którego dokonują pozostali członkowie Zarządu.
 • 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działalności Stowarzyszenia
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 8. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie spraw pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,
 10. występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu oraz innych spraw zastrzeżonych Statutem do kompetencji Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • 25
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Skład Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na okres 5 lat.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład w wyniku ustania członkostwa jednego członka w drodze dokooptowania, którego dokonują pozostali członkowie organu.
 6. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
 • 26

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 1. a) być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 • 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków

Rozdział V.

Majątek i gospodarka finansowa

 • 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 1. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na działalność statutową w sposób określony w art. 33 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, w szczególności ze:
 2. składek członkowskich,
 3. darowizn, spadków, zapisów,
 4. sponsoringu, ofiarności publicznej,
 5. dotacji, subwencji, udziałów, lokat,
 6. środków z funduszy publicznych, funduszy strukturalnych, grantów,
 7. dochodów z majątku stowarzyszenia,
 8. dochodów z działalności statutowej. 
 9. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 11. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.
 12. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 • 29

Zabronione jest:

 1. a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, pracowników oraz ich osób bliskich, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach,
 3. c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Sposób reprezentacji

 • 30

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 31
  1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
  2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
  4. Likwidację stowarzyszenia przeprowadza Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków.
  5. Majątek pozostały po likwidacji stowarzyszenia zostaje przekazany na rzecz organizacji, której cele statutowe obejmują jeden z celów stowarzyszenia.

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

 • 32

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

Sprawozdanie za 2017

Pliki do pobrania


Nazwa Rozmiar