XXV Rajd wokół Tatr
28 sierpnia 2022 Nowy Targ

REGULAMIN

Imprezy rowerowej XXV RAJD WOKÓŁ TATR 2022, zwanej dalej w skrócie XXV RwT.

I ORGANIZATOR

Rajd Wokół Tatr z siedzibą: ul. Podtatrzańska 72/7, 34-400 Nowy Targ

 

II ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją XXV RwT w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Sp. J., ul. Żeromskiego 36, 38-200 Jasło. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w XXV RwT zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją XXV RwT także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji XXV RwT.

III CELE IMPREZY

 1. promocja kolarstwa i turystyki rowerowej
 2. promocja Miasta Nowy Targ i Gminy Nowy Targ;
 3. propagowanie zdrowego trybu życia poprzez jazdę na rowerze;
 4. działalność na rzecz ekorozwoju

IV RODZAJ IMPREZY

XXV RwT ma charakter rajdu turystycznego bez elementów rywalizacji. Uczestnikom nie będzie mierzony czas przejazdu. Celem rajdu jest przejechanie całego dystansu w określonym limicie czasu.

V TERMIN, MIEJSCE I DYSTANS, PROGRAM

XXV RwT wyruszy 28 sierpnia 2022 terenu Hali Gorce w Nowym Targu, Al. 1000 lecia 74

Uczestnicy wyruszać będą w 15 osobowych grupach od godziny 7:30-8:30.

Czas zakończenia imprezy około godz.18:00

Dystans Rajdu: 205km     

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca oraz trasy XXV RwT, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na profilu facebook oraz stronie internetowej Organizatora – www.rajdwokoltatr.pl, zwanej dalej stroną internetową lub/oraz mailowo na adres podany przy rejestracji. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
 2. Dokładna godzina i miejsce startu będą podane na stronie internetowej Organizatora.

VI WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

 1. Udział w XXV RwT może wziąć tylko osoba pełnoletnia.
 2. Stosowanie się do aktualnie obowiązującego prawa oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego mająca na celu ochronę przed Sars-CoV-2
 3. Stosowanie się do aktualnie obowiązującego prawa oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowacji mające na celu ochronę przed Sars-CoV-2
 4. Warunkiem udziału Uczestnika w XXV RwT jest:
 1. Prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie (wysłanie) elektronicznego formularza zgłoszeniowego (dostępnego w  Systemie Timedo na www.system.timedo.pl ) oraz dokonanie opłaty startowej, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Dokonanie zgłoszenia bez opłacenia startu nie gwarantuje rezerwacji miejsca na udział w rajdzie. Dopiero spełnienie 2     warunków: prawidłowej rejestracji i dokonania opłaty startowej rezerwuje miejsce wśród określonego limitu uczestników.

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem.
 2. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w Rajdzie wokół Tatr,
 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 • Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
 • Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
 • Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Rajdzie w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska

Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom XXV RwT sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.

 1. Organizator ustanawia limit zarejestrowanych i opłaconych Uczestników XXV RwT na 400 osób. W przypadku wypełnienia limitu Uczestników Organizator zastrzega zakończenia przyjmowania zgłoszeń oraz wcześniejszego zakończenia przyjmowania opłat startowych od już zarejestrowanych osób. Do limitu miejsc opłaty będą uznawane zgodnie z kolejnością zaksięgowania ich na koncie organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do czyszczenia listy zarejestrowanych osób o zgłoszenia, do których nie wpłynęła opłata startowa w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
 3. W trakcie trwania XXV RwT wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia zapiętego sztywnego kasku rowerowego oraz posiadania sprawnego roweru szosowego dostosowanego do przejechania dystansu 205km.
 4. Zabrania się jazdy na rowerach elektrycznych lub z jakimkolwiek wspomaganiem elektrycznym bądź mechanicznym.
 5. Podczas trwania XXV RwT zakazuje się Uczestnikom używania lemondki.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału/ odmowy kontynuowania uczestnictwa w XXV RwT każdemu Uczestnikowi, który nie zastosuje się do powyższych wymogów zawartych w pkt. 5 i 6. W przypadku odmowy udziału/ odmowy kontynuowania uczestnictwa Uczestnikowi nie przysługuje refundacja wniesionej opłaty startowej ani innych kosztów.
 7. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w XXV RwT.
 8. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w XXV RwT oraz że bierze w nim udział na własną odpowiedzialność i przyjmuje do wiadomości, że udział w tej imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego elektronicznego formularza zgłoszeniowego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do niedopuszczenia do udziału/ zakazu kontynuacji uczestniczenia w XXV RwT każdemu Uczestnikowi, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. W przypadku niedopuszczenia do udziału/ zakazu kontynuacji uczestniczenia w XXV RwT Uczestnikowi nie przysługuje refundacja opłaty startowej ani żadnych innych kosztów.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w XXV RwT, w szczególności do przestrzegania Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz ich odpowiedników na Słowacji, zarówno na terenie Polski jak i Słowacji, zasad bezpieczeństwa i dobrego wychowania.
 12. Uczestnik Rajdu na czas przejazdu zobowiązany jest umieścić zgodnie z instrukcją naklejkę podsiodłową oraz inne oznaczenia wymagane przez Organizatora uprawniające do uczestnictwa w Rajdzie oraz do świadczeń z tym związanych. W przypadku nieposiadania/ nieprawidłowego umiejscowienia obowiązkowych oznaczeń Uczestnik nie będzie mógł korzystać z przewidzianych świadczeń.
 13. W przypadku rezygnacji z udziału w Rajdzie Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora- telefonicznie na wskazany na stronie internetowej numer kontaktowy lub w biurze XXV RwT, które mieści się na mecie XXV RwT. W przeciwnym razie Uczestnik XXV RwT może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwania.

VII TERMINY ZGŁOSZEŃ I OPŁATY

 1. Wszystkie opłaty startowe są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników XXV RwT.
 3. Organizator przyjmuje opłaty startowe na numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo oraz na stronie internetowej Organizatora www.rajdwokoltatr.pl.
 4. Zamknięcie zgłoszeń odbędzie się 28.08.2022 o godzinie 7:45 rano lub wcześniej, jeśli zostanie wypełniony limit uczestników.
 5. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zapisu oraz dokonania opłaty za XXV RwT, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona jest od daty zaksięgowania płatności na koncie Organizatora, nie zaś od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

 

 

Dokonanie wpłaty do 14.08.2022

Dokonanie wpłaty od  15.08.2022 do 21.08.2022

Wpłata tylko gotówkowa w biurze zawodów w dniach 27-28.08.2022

stawki standardowe

195PLN

240 PLN

280   PLN

 

6.Osoby które zapiszą się i opłacą opłatę startową do dnia 30.07.2022 w pakiecie startowym dostaną koszulkę pamiątkową RwT

7.O terminie wpłaty decyduje moment zaksięgowania na koncie Organizatora. Wpłaty “w okienku” potrzebują nawet kilku dni na dotarcie do konta docelowego.

8. Prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z udziału w XXV RwT: Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi

Przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika:

 1. Opłata startowa może zostać przepisana na innego uczestnika z listy rezerwowej tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem XXV RwT 2022. Lista rezerwowa składa się z osób zapisanych na XXV RwT 2022 w systemie Timedo.
 2. Przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika jest możliwe tylko do 19 sierpnia 2022. Po tym terminie nie będzie możliwości przenoszenia opłat.
 3. Za przeniesienie opłaty startowej pobierana jest opłata manipulacyjna. Opłata manipulacyjna wynosi 50zł brutto i dokonuje jej osoba, która przekazuje swoją opłatę startową innemu uczestnikowi. Opłatę manipulacyjną należy wnieść na numer konta organizatora podany na jego stronie www niezwłocznie po uzgodnieniu przeniesienia opłaty startowej. Opłata startowa zostanie przeniesiona na innego uczestnika po otrzymaniu przez organizatora opłaty manipulacyjnej.
 4. Wartość opłaty startowej pozostaje do rozliczenia między osobą przekazującą swoją opłatę a osobą, na którą opłata jest przepisywana. Organizator XXV RwT nie bierze udziału w rozliczeniu tej opłaty.

 

Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Rajdu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.

VIII DYSTANSE, ŚWIADCZENIA I PRZEBIEG RAJDU

 1. Program XXV RwT:
  1. 17:00-19:00 biuro Rajdu (sobota 27-08-2022)
  2. 6:30 – 7:45 biuro Rajdu (niedziela 28-08-2022)
  3. 7:30- 8:30 start uczestników w 15 osobowych grupach w 2 minutowych odstępach czasu
  4. 15:00 rozpoczęcie wydawania posiłku regeneracyjnego na mecie
  5. 18:00 zakończenie przejazdu XXV RwT
 1. Na trasie Rajdu będą znajdowały się 3 bufety.
 1. Trasa Rajdu zamykana jest o godzinie 18:00. Limit czasu godzinowy na poszczególnych bufetach zostanie podany na 2 tygodnie przed rozpoczęciem imprezy.

Bufety na trasie będą zamykane 30 min po wyznaczonym limicie. Jeżeli Uczestnik nie dojedzie na poszczególne bufety w określonym limicie czasu traci możliwość korzystania z przewidzianych świadczeń. Za ostatnim uczestnikiem będzie jechał samochód zamykający. Uczestnik, który nie zmieści się w limicie czasu na poszczególnym etapie zostanie poinformowany o możliwości skorzystania z transportu w samochodzie zamykającym na dalszą część trasy. W przypadku nieskorzystania z transportu i poruszaniu się poza limitem czasu, Uczestnik jedzie na własną odpowiedzialność bez świadczeń gwarantowanych na XXIV RwT.

 1. W ramach opłaty rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje:
  1. oznakowaną trasę,
  2. zabezpieczenie medyczne na trasie podczas trwania Rajdu,
  3. prawo do korzystania z bufetów na trasie,
  4. samochód obsługi podążający za ostatnim Uczestnikiem Rajdu
  5. posiłek regeneracyjny po Rajdzie do odebrania na mecie od godz. 15.00 do godz. 18:30.
  6. bezpłatny dostęp do profesjonalnych fotografii z Rajdu do dowolnego, niekomercyjnego użytku

IX RUCH DROGOWY

 1. XXV Rajd wokół Tatr odbywa się w ruchu otwartym. Uczestnicy przejeżdżają trasę Rajdu jako standardowi uczestnicy ruchu drogowego.
 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Ruchu Drogowego obowiązującego w Polsce i na Słowacji.

X OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy Rajdu poza wyznaczonymi strefami na bufecie oraz starcie i mecie. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie Rajdu. Uczestnicy, którzy zostaną “przyłapani” na wyrzucaniu śmieci na trasie Rajdu poza wyznaczonymi punktami zostaną upomniani z możliwością obciążenia kosztami sprzątania po nich.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. XXV Rajd wokół Tatr odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”. Przy wyjątkowo trudnych warunkach atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy o czym Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo na wskazany w formularzu zgłoszenia adres.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
 3. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie